English Հայերեն Русский
ԱՐԹԻՆ ԷՆԹՐՓՐԱՅՍ
տարիներով փորձված պրոֆեսիոնալիզմ
 

Ծառայություններ

Գնահատում`
 •  անշարժ գույքի արժեքի
 •  ավտոմեքենայի արժեքի
 •  բիզնեսի արժեքի
 •  գույքի արժեքի
 •  հողի արժեքի
 •  մտավոր սեփականության արժեքի
 •  ոչ նյութական ակտիվների արժեքի
 •  սարքավորումների արժեքի
 •  փոխադրամիջոցների արժեքի
 

Խորհրդատվություն անշարժ գույքով գործառնությունների վերաբերյալ 
Ձեւակերպում` անշարժ գույքի առքուվաճառքի փաստաթղթերի

Միջնորդություն անշարժ գույքով գործառնությունների հարցում.
 

 • հողերի առքուվաճառք
 • հողերի վարձակալում
 • կացարանների առքուվաճառք
 • կացարանների վարձակալում
 • կոմերցիոն օբյեկտների առքուվաճառք
 • կոմերցիոն օբյեկտների վարձակալում
 • ցանկացած օբյեկտի առքուվաճառք
 • ցանկացած օբյեկտի վարձակալում

 

քաղաքամերձ անշարժ գույքի առքուվաճառք


Շենքերի եւ կառույցների շինարարություն